REGULAMIN TRZECIEGO FOTO – KONKURSU PT.:

”Moja szkoła w obiektywie”

 

 

§ 1

Organizatorzy konkursu

 

Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową

„RECTUS – WOC” Sp. z o.o.

Instytucje i osoby wspierające:

-         Studium Celne (sponsor główny),

-         Helena Wasilewska – Bank Spółdzielczy (sponsor generalny),

-         Ewa i Andrzej Staniszewscy – Kodak EXPRESS (sponsor  merytoryczny),

-         Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej,

-         PTE Koło Biała Podlaska,

-         Janusz Szostakiewicz – Lubelski Urząd Wojewódzki Oddział Środowiska i Rolnictwa,

-         Redaktor Jerzy Trudzik – Słowo Podlasia,

-         Redaktor Marek Pietrzela – Dziennik Wschodni,

-         Renata Kowal – Wojewódzki Urząd Pracy,

-         Adam Trochimiuk – fotoreporter Słowa Podlasia,

-         Marcin Potocki – MPI,

-         Galeria Ulica Krzywa – Cezary Nowogrodzki,

-         Maciej Falkiewicz – artysta malarz,

-         Michał Chamicewicz – Bajt,

-         Tadeusz Kucharuk – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z UE,

 

 

 

§ 2

Miejsce realizacji

 

Konkurs organizowany jest na terenie województwa lubelskiego i nazywany jest

Foto – Konkursem.

 

 

§ 3

Informacje ogólne

 

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.

o grach  i zakładach wzajemnych.

Konkurs na charakter otwarty.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Temat konkursu to ”Moja szkoła w obiektywie”.

Celem konkursu jest:

·          utrwalenie w formie fotografii lub filmu pięknych miejsc wokół szkoły,

·          rozwijanie fascynacji młodzieży fotografią i filmem oraz pogłębianie umiejętności tworzenia reportażu, a tym samym przybliżenie pracy dziennikarskiej,

·          promocja szkoły,

·          wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk i miejsc,

·          rozwinięcie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania fotoreportażu.

§ 4

Uczestnicy

 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie do konkursu polega na nadesłaniu w przewidzianym terminie pracy konkursowej wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa. Z każdej szkoły może zgłosić się kilku lub kilkunastu uczniów, ale każdy z nich przygotowuje indywidualnie i samodzielnie własną prace na temat " Moja szkoła w obiektywie”. Nadsyłając prace na Foto – Konkurs uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z Foto – Konkursem.

 

 

§ 5

Harmonogram konkursu

 

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 28 maja 2007 r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: foto_konkurs@interia.pl lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizacyjnego:

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14 pok. 16

21-500 Biała Podlaska

 

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno – białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia).

Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, które wybierze dziesięć najlepszych prac. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

            Rozstrzygnięcie konkursu przez Jury nastąpi 31 maja. Werdykt Jury jest nieodwołalny.

Niezależnie od jury, prace oceniać będą także internauci. Głosowanie internautów odbędzie się w dniach od 1 do 8 czerwca 2007 r. O wynikach powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 11 czerwca 2007r. Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.rectus.edu.pl

W Internecie pod głosowanie internautów będą wystawione prace zajmujące pierwszych 10 miejsc (w ocenie jury).

W połowie czerwca 2007 r. nastąpi otwarcie wystawy prac konkursowych w Galerii „Ulica Krzywa”. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

 

 

§ 6

Praca konkursowa

 

Praca powinna zawierać od jednej do pięciu fotografii lub krótki film (od 3 do 5 minut) wykonanych przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno – białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć deklarację uczestnictwa.

Deklaracja powinna zawierać dokładne dane dotyczące szkoły i autora prac konkursowych (adresy pocztowe i elektroniczne) oraz krótki opis (max. 500 znaków do każdego zdjęcia lub filmu).

Każdy autor może nadesłać od 1 do 3 samodzielnie wykonanych prac.

 

Ocena prac zgłoszonych do Foto – Konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

-         wartość merytoryczna prac,

-         oryginalność pomysłu wykonania pracy,

-         trafność doboru fotografii/filmu,

-         artystyczna strona pracy,

-         umiejętność przekazu informacji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Prosimy uczestników Foto – Konkursu o zachowanie negatywów, kopii prac lub CD-ROMów. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.

 

 

§ 7

Nagrody

 

Prace zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatora www.rectus.edu.pl

Najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów konkursu. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody finansowe:

-         za zajęcie I miejsca w kategorii zdjęcie Nagroda Dyrektora Studium Celnego w Białej Podlaskiej w wysokości 300 zł

-         za zajęcie I miejsca w kategorii film Nagroda Prezesa Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej w wysokości 300 zł

-         za zajęcie I miejsca w głosowaniu internautów Nagroda Kodak Ekspress Ewa i Andrzej Staniszewscy w Białej Podlaskiej w wysokości 100 zł

Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia wystawy lub będą do odebrania w biurze organizatora:

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14 pok. 16

21-500 Biała Podlaska

tel. (083) 343-14-60

Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu będzie umieszczona na stronie: www.rectus.edu.pl

 

 

Brak możliwości kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 20 dni od jego wyłonienia lub stwierdzenie jego nieprawdziwych danych spowoduje wybranie kolejnego laureata z puli finalistów.

 

 

 

Kwestie nienormowane regulaminem a dotyczące konkursu zawsze rozstrzyga organizator.