REGULAMIN

§ 1

Organizatorzy konkursu

 

Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową „RECTUS – WOC” Sp. z o.o.

Instytucje i osoby wspierające:

 • Studium Celne (sponsor główny),
 • Ewa i Andrzej Staniszewscy – Kodak EXPRESS (sponsor  merytoryczny),
 • www.interwizja.edu.pl
 • Polsko-Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej,
 • Elżbieta Buczyńska – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS
 • PTE Koło Biała Podlaska,
 • Jerzy Trudzik –Redaktor Naczelny Kwartalnika Celnego,
 • Adam Trochimiuk – fotoreporter Słowa Podlasia,
 • Tadeusz Kucharuk – Stowarzyszenie Polska w UE,

 

§ 2

Miejsce realizacji

 

Konkurs organizowany jest na terenie województwa lubelskiego i nazywany jest Foto – Konkursem.

 

§ 3

Informacje ogólne

 

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach  i zakładach wzajemnych.

Konkurs na charakter otwarty. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Temat konkursu to ”Moja szkoła w obiektywie”.

 

Celem konkursu jest:

 • utrwalenie w formie fotografii lub filmu pięknych miejsc wokół szkoły,
 • rozwijanie fascynacji młodzieży fotografią i filmem oraz pogłębianie umiejętności tworzenia reportażu, a tym samym przybliżenie pracy dziennikarskiej,
 • promocja szkoły,
 • wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk i miejsc,
 • rozwinięcie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjnej do przygotowania fotoreportażu.

 

§ 4

Uczestnicy

 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie do konkursu polega na nadesłaniu w przewidzianym terminie pracy konkursowej wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa. Z każdej szkoły może zgłosić się kilku lub kilkunastu uczniów, ale każdy z nich przygotowuje indywidualnie i samodzielnie własną pracę na temat "Moja szkoła w obiektywie”. Nadsyłając prace na Foto – Konkurs uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z Foto – Konkursem.

 

§ 5

Harmonogram konkursu

 

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 18.03.2016 r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.interwizja.edu.pl lub www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: interwizja@interwizja.edu.pl lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizatora:

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14, p.6

21-500 Biała Podlaska

 

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką, do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia/filmu).

Prace oceni Jury, powołane przez organizatora. Jury wybierze 10 najlepszych prac w kategorii zdjęcie i 3 najlepsze prace w kategorii film. Werdykt Jury jest nieodwołalny. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.  

Niezależnie od Jury, prace oceniać będą także internauci. Głosowanie internautów odbędzie się w dniach 21.04.2016 - – 25.04.2016 r. W Internecie pod głosowanie internautów będą wystawione prace zajmujące pierwszych 10 miejsc w kategorii zdjęcie (w ocenie jury), oraz wszystkie nadesłane filmy.

              O ostatecznych wynikach obrad jury powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 30.04.2016 r.  Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.interwizja.edu.pl i www.rectus.edu.pl.

Na przełomie kwietnia i maja 2016 r. nastąpi otwarcie wystawy prac konkursowych w siedzibie organizatora. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

§ 6

Praca konkursowa

 

Praca powinna zawierać od jednej do pięciu fotografii lub krótki film (od 2 do 4 minut) wykonanych przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno-białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć deklarację uczestnictwa.

Deklaracja powinna zawierać dokładne dane dotyczące szkoły i autora prac konkursowych (adresy pocztowe i elektroniczne) oraz krótki opis (max. 500 znaków do każdego zdjęcia lub filmu).

 

 

Ocena prac zgłoszonych do Foto – Konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

 • wartość merytoryczna prac,
 • oryginalność pomysłu wykonania pracy,
 • trafność doboru fotografii/filmu,
 • artystyczna strona pracy,
 • umiejętność przekazu informacji.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Prosimy uczestników Foto – Konkursu o zachowanie negatywów, kopii prac lub CD-ROMów. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.

 

§ 7

Nagrody

 

Prace zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatora www.interwizja.edu.pl oraz www.rectus.edu.pl

              Autorzy 10 najlepszych prac (w ocenie Jury) w kategorii zdjęcie oraz autorzy 3 prac w kategorii film zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów konkursu. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają również autorzy prac w kategorii zdjęcie i w kategorii film, którzy zajmą pierwsze miejsce w głosowaniu internautów.

Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia wystawy lub będą do odebrania w biurze organizatora.

 

Brak możliwości kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 20 dni od jego wyłonienia lub stwierdzenie jego nieprawdziwych danych spowoduje wybranie kolejnego laureata z puli finalistów.

 

Kwestie nienormowane regulaminem a dotyczące konkursu zawsze rozstrzyga organizator.

 

§ 8

Kontakt z organizatorem

 

Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 14, p.6

21-500 Biała Podlaska

tel. (083) 343-14-60

fax. (083) 343-14-60

e-mail: interwizja@interwizja.edu.pl