REGULAMIN IV FOTO – KONKURSU PT.:
”Moja szkoła w obiektywie”

 

§ 1
Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Podlaską Agencję Consultingową
„RECTUS – WOC” Sp. z o.o.
Instytucje i osoby wspierające:

 

§ 2
Miejsce realizacji

Konkurs organizowany jest na terenie województwa lubelskiego i nazywany jest Foto – Konkursem.

 

§ 3
Informacje ogólne

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach  i zakładach wzajemnych.
Konkurs na charakter otwarty.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Temat konkursu to ”Moja szkoła w obiektywie”.
Celem konkursu jest:

 

§ 4
Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie do konkursu polega na nadesłaniu w przewidzianym terminie pracy konkursowej wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa. Z każdej szkoły może zgłosić się kilku lub kilkunastu uczniów, ale każdy z nich przygotowuje indywidualnie i samodzielnie własną prace na temat " Moja szkoła w obiektywie”. Nadsyłając prace na Foto – Konkurs uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z Foto – Konkursem.

 

§ 5
Harmonogram konkursu

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 maja 2008 r. Prace należy przesyłać wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa zamieszczoną na stronach www.interwizja.edu.pl lub  www.rectus.edu.pl za pomocą Internetu w formie elektronicznej na adres e-mail: foto_konkurs@interia.pl lub wywołane bądź na płytach CD dostarczyć do biura organizacyjnego:
Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska

Praca powinna zawierać oryginalne fotografie lub film wykonane przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno – białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć krótki opis (max 500 znaków do każdego zdjęcia).
Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, które wybierze 10 najlepszych prac w kategorii zdjęcie i 3 najlepszych prac w kategorii film. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.
            Rozstrzygnięcie konkursu przez Jury nastąpi 5 czerwca 2008r. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
Niezależnie od jury, prace oceniać będą także internauci. Głosowanie internautów odbędzie się w dniach od 6 do 11 czerwca 2008 r. O wynikach powiadomimy e-mailem lub drogą pocztową do dnia 12 czerwca 2008r. Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu oraz nagrodzone prace będą umieszczona na stronach internetowych organizatora: www.interwizja.edu.pl lub www.rectus.edu.pl.
W Internecie pod głosowanie internautów będą wystawione prace zajmujące pierwszych 10 miejsc w kategorii zdjęcie (w ocenie jury).
W połowie czerwca 2008 r. nastąpi otwarcie wystawy prac konkursowych. Pierwszego dnia wystawy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.
Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

§ 6
Praca konkursowa

Praca powinna zawierać od jednej do pięciu fotografii lub krótki film (od 3 do 5 minut) wykonanych przez uczniów dowolną techniką (kolorowe lub czarno – białe, przy użyciu sprzętu tradycyjnego lub cyfrowego), do których należy dołączyć deklarację uczestnictwa.
Deklaracja powinna zawierać dokładne dane dotyczące szkoły i autora prac konkursowych (adresy pocztowe i elektroniczne) oraz krótki opis (max. 500 znaków do każdego zdjęcia lub filmu).

Ocena prac zgłoszonych do Foto – Konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych. Prosimy uczestników Foto – Konkursu o zachowanie negatywów, kopii prac lub CD-ROMów. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas przesyłki.

 

§ 7
Nagrody

Prace zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatora www.interwizja.edu.pl oraz www.rectus.edu.pl
Najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów i sponsorów konkursu. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody finansowe:

Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia wystawy lub będą do odebrania w biurze organizatora:
Podlaska Agencja Consultingowa „RECTUS-WOC” Sp. z o.o.
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
tel. (083) 343-14-60
Oficjalna lista laureatów Foto – Konkursu będzie umieszczona na stronach: www.interwizja.edu.pl oraz www.rectus.edu.pl

 

Brak możliwości kontaktu ze zwycięzcą w ciągu 20 dni od jego wyłonienia lub stwierdzenie jego nieprawdziwych danych spowoduje wybranie kolejnego laureata z puli finalistów.

Kwestie nienormowane regulaminem a dotyczące konkursu zawsze rozstrzyga organizator.