Regulamin III Konkursu Języka Niemieckiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników Miasta Biała Podlaska i Powiatu Bialskiego, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

 

Cele konkursu:

 

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
 2. Zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
 3. Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
 5. Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

 

Organizatorzy konkursu

 

 1. Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
 2. Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS –WOC
 3. Stowarzyszenie POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

Zasady konkursu

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do dnia 15.02.2008 na adres

Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej:

 

Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14 p. 16, 21 – 500 Biała Podlaska

www.rectus.edu.pl, e-mail: biuro@rectus.edu.pl

 1.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

a)      I etap -szkolny odbędzie się dnia 26.02.2008

b)      II etap – kwalifikacje finałowe w kategorii:

·       Miasto Biała Podlaska

·       Powiat Bialski

c)      III etap – Wielki Finał

( II i III etap konkursu odbędzie się dnia 29.03.2008)

 

Organizacja i przebieg konkursu

I ETAP

 

1.      Pierwszy etap konkursu organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.

2.      Pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej – testu

3.      Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie otrzymują od organizatorów konkursu jeden egzemplarz testu (wraz z rozwiązaniami) na etap szkolny do powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy.

a)      Test na etap szkolny składa się z testu leksykalno – gramatycznego i części sprawdzającej rozumienie tekstu

b)      Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut

4.      Test na etap szkolny sprawdza Szkolna Komisja Konkursu.

a)      Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji

5.      Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia wraz z protokołem należy nadesłać na adres Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 03.03.2008 (decyduje data stempla pocztowego). Protokół z pieczęcią szkoły i podpisami dyrektora oraz członków Komisji Szkolnej powinien zawierać listę wszystkich uczestników i uzyskaną przez nich ilość punktów.

1.      Przesłane prace weryfikowane są przez organizatora konkursu, który ustala listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu.

2.      Organizator konkursu zawiadamia szkoły o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu w terminie do 14.03.2008.

II ETAP – Kwalifikacje finałowe

 

1.      Drugi etap rozegrany będzie w 2 kategoriach:

·     Miasto Biała Podlaska

·     Powiat Bialski

2.      II etap przeprowadzony będzie w formie pisemnej.

3.      Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.

4.      Po przeprowadzeniu II etapu i podsumowaniu punktów jury ustala listę laureatów w każdej z kategorii.

5.      Do wielkiego finału zakwalifikuje się pięciu najlepszych uczestników z Powiatu Bialskiego oraz pięciu najlepszych uczestników z Miasta Biała Podlaska.

 

III ETAP – Wielki Finał

 

1.      Wielki finał przeprowadzony będzie w formie ustnej.

2.      W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.

3.      Po przeprowadzeniu finału, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej (II etap) i ustnej (III etap), na tej podstawie ustala zwycięzców Wielkiego Finału w kategorii Powiat Bialski i kategorii Miasto Biała Podlaska.

4.      Nagrodzonych zostanie 10 uczestników Wielkiego Finału.

5.      Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

 

Patronat honorowy konkursu

Starosta Powiatu Bialskiego Pan Tadeusz Łazowski

 

Patronat medialny konkursu

Słowo Podlasia

INTERWIZJA-Telewizja Młodych

 

Nagrody

Puchar dla najlepszej reprezentacji szkoły z Powiatu Bialskiego

Puchar dla najlepszej reprezentacji szkoły z Miasta Biała Podlaska

Puchary  i nagrody rzeczowe dla laureatów wielkiego finału w kategorii:

·     Miasto Biała Podlaska

·     Powiat Bialski

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników Wielkiego Finału