Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników z województwa lubelskiego, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

 

Cele konkursu:

 

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
 2. Zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
 3. Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
 5. Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

 

Hasło konkursu

 

W związku z faktem, że w roku 2009 przypada piąta rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu Europejskiego hasłem wiodącym konkursu będzie:
„Niemcy i Polacy w Parlamencie Europejskim

 

Organizatorzy konkursu

 

 1. Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
 2. Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS –WOC
 3. Stowarzyszenie POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 5. OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej

 

Zasady konkursu

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do dnia 27.02.2009 na adres

            Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej:

 

Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14 p. 6, 21 – 500 Biała Podlaska

www.rectus.edu.pl, e-mail: biuro@rectus.edu.pl

 

 1.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

 

a)     I etap – szkolny odbędzie się 10.03.2009

b)      II etap – kwalifikacje finałowe i finał w kategorii:

·         Miasto Biała Podlaska

·         Powiat Bialski

       II etap odbędzie się 04.04.2009

c)      III etap – kwalifikacje finałowe i finał wojewódzki

III etap odbędzie się dnia 18.04.2009

 

Sprawozdanie filmowe z przebiegu konkursu będzie umieszczone na stronie internetowej             www.interwizja.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Organizacja i przebieg konkursu

I ETAP

 

1.      Pierwszy etap konkursu organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.

2.      Pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej – testu

3.      Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie otrzymują od organizatorów konkursu jeden egzemplarz testu (wraz z rozwiązaniami) na etap szkolny do powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy.

a)      Test na etap szkolny składa się z testu leksykalno – gramatycznego i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.

b)      Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut

4.      Test na etap szkolny sprawdza Szkolna Komisja Konkursu.

a)      Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji

5.      Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia wraz z protokołem należy nadesłać na adres Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 16.03.2009 (decyduje data stempla pocztowego). Protokół z pieczęcią szkoły i podpisami dyrektora oraz członków Komisji Szkolnej powinien zawierać listę wszystkich uczestników i uzyskaną przez nich ilość punktów.

6.      Przesłane prace weryfikowane są przez organizatora konkursu, który ustala listę 50 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów  (nie mniej niż 60%).

7.      Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rectus.edu.pl do 27.03.2009.

 

II ETAP – KWALIFIKACJE FINAŁOWE I FINAŁ DLA MIASTA BIAŁA PODLASKA

                  I POWIATU BIALSKIEGO

  

 1. Drugi etap rozegrany będzie w 2 kategoriach:

·         Miasto Biała Podlaska

·         Powiat Bialski

 1. I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej
 2. Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.
 3. Po przeprowadzeniu części pisemnej i podsumowaniu punktów jury ustala listę laureatów w każdej z kategorii.
 4. Do wielkiego finału zakwalifikuje się pięciu najlepszych uczestników z Powiatu Bialskiego oraz pięciu najlepszych uczestników z Miasta Biała Podlaska.
 5. Wielki finał przeprowadzony będzie w formie ustnej.
 6. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 7. Po przeprowadzeniu finału, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej i ustnej, na tej podstawie ustala zwycięzców Wielkiego Finału w kategorii Powiat Bialski i kategorii Miasto Biała Podlaska.
 8. Nagrodzonych zostanie 10 uczestników Wielkiego Finału.
 9. Sześciu najlepszych uczestników ( trzech z Miasta Biała Podlaska i trzech z Powiatu Bialskiego) wejdzie bezpośrednio do finału wojewódzkiego.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

 

III ETAP – KWALIFIKACJE FINAŁOWE I FINAŁ WOJEWÓDZKI

 

1.      Trzeci  etap rozegrany będzie w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej – Rectus w Białej Podlaskiej.

2.      I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej

3.      Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.

4.      Jury ustala listę laureatów, którzy przechodzą do Wielkiego Finału.

5.      Po I części  wyłoniony zostanie zwycięzca w kategorii Najlepsza Szkoła. O wyniku zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez zespół z każdej szkoły. Przez zespól rozumie się dwóch  uczniów danej szkoły, którzy uzyskali w II etapie największą liczbę punktów.

6.      W przypadku uzyskania przez zespoły takiej samej liczby punktów zostanie przeprowadzony dodatkowy test.

7.      Nagrody otrzymają 3 najlepsze szkoły.

8.      Do Wielkiego Finału zakwalifikuje się dziesięciu najlepszych uczestników z województwa lubelskiego.

 1. Wielki finał przeprowadzony będzie w formie ustnej.
 2. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 3. Po przeprowadzeniu finału, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej  i ustnej, na tej podstawie ustala zwycięzców Wielkiego Finału. Nagrodzonych zostanie 10 uczestników Wielkiego Finału.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

 

Patronat honorowy konkursu

 

1.      Starosta Powiatu Oberhavel Pan Karl – Heinz Schröter

2.      Konsul Honorowy RFN w Lublinie Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

3.      Starosta Powiatu Bialskiego Pan Tadeusz Łazowski

4.      Z- ca Komendanta Głównego OHP Pan Marian Najdychor

5.      Lubelski Wojewódzki Komendant OHP Pan dr Piotr Gawryszczak

 

 

Patronat medialny konkursu

 

1.      Słowo Podlasia

2.     Radio Lublin

3.      Portal INTERWIZJA (www.interwizja.edu.pl)

 

Nagrody

 

ü  Indywidualne:

 

I miejsce                     Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa

II miejsce                   Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa

III miejsce                  Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa

IV miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

V miejsce                   Dyplom, nagroda rzeczowa

VI miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

VII miejsce                Dyplom, nagroda rzeczowa

VIII miejsce               Dyplom, nagroda rzeczowa

IX miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

X miejsce                   Dyplom, nagroda rzeczowa

 

ü  Dla szkół:

 

I miejsce                     Puchar, Dyplom

II miejsce                   Puchar, Dyplom

III miejsce                  Puchar, Dyplom

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej
www.rectus.edu.pl,  www.interwizja.edu.pl