Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników z województwa lubelskiego, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

 

Cele konkursu:

 

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
 2. Zainteresowanie  uczniów  kulturą  państw  niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
 3. Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
 5. Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

 

Hasło konkursu

 

 „Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa

 

Organizatorzy konkursu

 

 1. Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
 2. Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS –WOC
 3. Stowarzyszenie POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

Zasady konkursu

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do dnia 26.02.2010 na adres:

e-mail biuro@rectus.edu.pl lub

 

Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14 p. 6, 21 – 500 Biała Podlaska

UWAGA! zgłoszenia drogą mailową mogą być nadsyłane do dn. 5 marca 2010r.

 

 1.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:

a)     I etap – szkolny odbędzie się 10.03.2010

b)      II etap – kwalifikacje finałowe i finał w kategorii:

·         Miasto Biała Podlaska

·         Powiat Bialski

       II etap odbędzie się 10.04.2010

c)      III etap – kwalifikacje finałowe i finał wojewódzki

III etap odbędzie się dnia 24.04.2010

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

Sprawozdanie filmowe z przebiegu konkursu będzie umieszczone na stronie internetowej www.interwizja.edu.pl

 

 

Organizacja i przebieg konkursu

I ETAP

 

1.      Pierwszy   etap   konkursu   organizuje  i  przeprowadza   Szkolna  Komisja  Konkursu,  składająca  się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.

2.      Pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej – testu

3.      Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie otrzymują od organizatorów konkursu jeden egzemplarz testu (wraz z rozwiązaniami) na etap szkolny do powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy.

a)      Test na etap szkolny składa się z testu leksykalno – gramatycznego i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.

b)      Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut

4.      Test na etap szkolny sprawdza Szkolna Komisja Konkursu.

a)      Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji

5.      Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia wraz z protokołem należy nadesłać na adres Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 16.03.2010 (decyduje data stempla pocztowego). Protokół z pieczęcią szkoły i podpisami dyrektora oraz członków Komisji Szkolnej powinien zawierać listę wszystkich uczestników i uzyskaną przez nich ilość punktów.

6.      Przesłane prace weryfikowane są przez organizatora konkursu, który ustala listę 50 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów  (nie mniej niż 60%).

7.      Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu (dotyczy szkół z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego) i trzeciego etapu (Finał wojewódzki) zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rectus.edu.pl do 26.03.2010.

 

II ETAP – KWALIFIKACJE FINAŁOWE I FINAŁ DLA MIASTA BIAŁA PODLASKA

                  I POWIATU BIALSKIEGO

  

 1. Drugi etap rozegrany będzie w 2 kategoriach:

·         Miasto Biała Podlaska

·         Powiat Bialski

 1. I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej
 2. Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.
 3. Po  przeprowadzeniu  części  pisemnej  i  podsumowaniu  punktów  jury  ustala listę laureatów w każdej z kategorii.
 4. Do  części  ustnej  (finał na szczeblu miasto - powiat)  zakwalifikuje  się pięciu najlepszych uczestników z Powiatu Bialskiego oraz pięciu najlepszych uczestników z Miasta Biała Podlaska.
 5. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 6. Po przeprowadzeniu części ustnej, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej  i  ustnej,  na tej podstawie  ustala  zwycięzców  Finału  w  kategorii  Powiat  Bialski i kategorii Miasto Biała Podlaska.
 7. Nagrodzonych zostanie 10 uczestników Finału na szczeblu miasto-powiat.
 8. Piętnastu najlepszych uczestników II etapu wejdzie bezpośrednio do finału wojewódzkiego.

 

 

III ETAP – KWALIFIKACJE FINAŁOWE I FINAŁ WOJEWÓDZKI

 

1.      Trzeci  etap rozegrany będzie w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej Rectus-WOC w Białej Podlaskiej.

2.      I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej

3.      Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.

4.      Jury ustala listę laureatów, którzy przechodzą do Wielkiego Finału Wojewódzkiego - dziesięciu    najlepszych   uczestników z województwa lubelskiego.

5.      Po części pisemnej zostaną wybrane trzy Najlepsze Szkoły Województwa Lubelskiego. O wyniku zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez zespół z każdej szkoły. Przez zespól rozumie się dwóch  uczniów danej szkoły, którzy uzyskali w części pisemnej największą liczbę punktów.

6.      W przypadku uzyskania przez zespoły takiej samej liczby punktów zostanie przeprowadzony dodatkowy test.

 1. Wielki finał przeprowadzony będzie w formie ustnej.
 2. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 3. Po przeprowadzeniu części ustnej, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej  i ustnej, na tej podstawie ustala zwycięzców Wielkiego Finału szczebla wojewódzkiego. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych uczestników Finału Wojewódzkiego.

 

 

Patronat honorowy konkursu

 

1.      Konsul Honorowy RFN w Lublinie Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

2.      Starosta Powiatu Bialskiego Tadeusz Łazowski

 

 

Patronat medialny konkursu

 

1.      Polskie Radio Lublin

2.      Katolickie Radio Podlasie

3.      Radio Biper

4.      Słowo Podlasia

5.      Tygodnik Podlaski

6.      Wspólnota Bialska

7.      Portal INTERWIZJA (www.interwizja.edu.pl)

 

Nagrody

 

Indywidualne:

 

I miejsce                     Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa

II miejsce                   Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa

III miejsce                  Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa

IV miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

V miejsce                   Dyplom, nagroda rzeczowa

VI miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

VII miejsce                Dyplom, nagroda rzeczowa

VIII miejsce               Dyplom, nagroda rzeczowa

IX miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

X miejsce                   Dyplom, nagroda rzeczowa

 

Dla szkół:

 

I miejsce                     Puchar, Dyplom

II miejsce                   Puchar, Dyplom

III miejsce                  Puchar, Dyplom

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej
www.rectus.edu.pl,  www.interwizja.edu.pl