Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników z województwa lubelskiego, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Cele konkursu:

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
 2. Zainteresowanie  uczniów  kulturą  państw  niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
 3. Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
 5. Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.


Organizatorzy konkursu

 1. Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
 2. Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS –WOC
 3. Stowarzyszenie POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne


Zasady konkursu

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do dnia 25.02.2011 na adres:
  e-mail biuro@rectus.edu.pl lub

  Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14 p. 6, 21 – 500 Biała Podlaska
  fax. 83 343 14 60
  UWAGA! zgłoszenia drogą mailową mogą być nadsyłane do dn. 1 marca 2011r.

 2.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
  a) I etap – szkolny odbędzie się 9.03.2011
  b) II etap – kwalifikacje finałowe i finał w kategorii: c) III etap – kwalifikacje finałowe i finał wojewódzki
  III etap odbędzie się dnia 16.04.2011
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Sprawozdanie filmowe z przebiegu konkursu będzie umieszczone na stronie internetowej www.interwizja.edu.pl

Organizacja i przebieg konkursu

I ETAP
Pierwszy   etap   konkursu   organizuje  i  przeprowadza   Szkolna  Komisja  Konkursu,  składająca  się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.

 1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej – testu.
 2. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie otrzymują od organizatorów konkursu jeden egzemplarz testu (wraz z rozwiązaniami) na etap szkolny do powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy.
  a) Test na etap szkolny składa się z testu leksykalno – gramatycznego i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.
  b) Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut
 3. Test na etap szkolny sprawdza Szkolna Komisja Konkursu.
  a) Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji
 4. Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia wraz z protokołem należy nadesłać na adres Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 16.03.2011 (decyduje data stempla pocztowego). Protokół z pieczęcią szkoły i podpisami dyrektora oraz członków Komisji Szkolnej powinien zawierać listę wszystkich uczestników i uzyskaną przez nich ilość punktów.
 5. Przesłane prace weryfikowane są przez organizatora konkursu, który ustala listę 50 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.
 6. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu (dotyczy szkół z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego) i trzeciego etapu (Finał wojewódzki) zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rectus.edu.pl do 24.03.2011.

II ETAP – KWALIFIKACJE FINAŁOWE I FINAŁ DLA MIASTA BIAŁA PODLASKA
                  I POWIATU BIALSKIEGO

Drugi etap rozegrany będzie w 2 kategoriach:

 1. I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej
 2. Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.
 3. Po  przeprowadzeniu  części  pisemnej  i  podsumowaniu  punktów  jury  ustala listę laureatów w każdej z kategorii.
 4. Do  części  ustnej  (finał na szczeblu miasto - powiat)  zakwalifikuje  się pięciu najlepszych uczestników z Powiatu Bialskiego oraz pięciu najlepszych uczestników z Miasta Biała Podlaska.
 5. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 6. Po przeprowadzeniu części ustnej, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej  i  ustnej,  na tej podstawie  ustala  zwycięzców  Finału  w  kategorii  Powiat  Bialski i kategorii Miasto Biała Podlaska.
 7. Nagrodzonych zostanie 10 uczestników Finału na szczeblu miasto-powiat.
 8. Piętnastu najlepszych uczestników II etapu wejdzie bezpośrednio do finału wojewódzkiego.

III ETAP – KWALIFIKACJE FINAŁOWE I FINAŁ WOJEWÓDZKI

 1. Trzeci  etap rozegrany będzie w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej Rectus-WOC w Białej Podlaskiej.
 2. I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej
 3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.
 4. Jury ustala listę laureatów, którzy przechodzą do Wielkiego Finału Wojewódzkiego - dziesięciu    najlepszych   uczestników z województwa lubelskiego.
 5. Po części pisemnej zostaną wybrane trzy Najlepsze Szkoły Województwa Lubelskiego. O wyniku zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez reprezentację szkoły.
 6. Wielki finał przeprowadzony będzie w formie ustnej.
 7. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 8. Po przeprowadzeniu części ustnej, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej  i ustnej, na tej podstawie ustala zwycięzców Wielkiego Finału szczebla wojewódzkiego. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych uczestników Finału Wojewódzkiego.

Nagrody

I miejsce Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa
II miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
III miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
IV miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
V miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
VI miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
VII miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
VIII miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
IX miejsce  Dyplom, nagroda rzeczowa
X miejsce Dyplom, nagroda rzeczowa
I miejsce Puchar
II miejsce Puchar
III miejsce Puchar

Regulamin dostępny również na stronie internetowej
www.rectus.edu.pl,  www.interwizja.edu.pl