HARMONOGRAM

I ETAP

Pierwszy   etap   konkursu   organizuje  i  przeprowadza   Szkolna  Komisja  Konkursu,  składająca  się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.

 1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej – testu.
 2. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie otrzymują od organizatorów konkursu jeden egzemplarz testu (wraz z rozwiązaniami) na etap szkolny do powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy.
  1. Test na etap szkolny składa się z testu leksykalno – gramatycznego i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.
  2. Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut
 3. Test na etap szkolny sprawdza Szkolna Komisja Konkursu.
  1. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji
 4. Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia wraz z protokołem należy nadesłać na adres Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 25.03.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Protokół z pieczęcią szkoły i podpisami dyrektora oraz członków Komisji Szkolnej powinien zawierać listę wszystkich uczestników i uzyskaną przez nich ilość punktów.
 5. Przesłane prace weryfikowane są przez organizatora konkursu, który ustala listę 50 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.
 6. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu FINAŁU zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rectus.edu.pl do 28.03.2016 r.

 

 

II ETAP – WIELKI FINAŁ

 

 1. Drugi etap rozegrany będzie w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC w Białej Podlaskiej.
 2. I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej
 3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.
 4. Jury ustala listę laureatów, którzy przechodzą do Wielkiego Finału - dziesięciu    najlepszych   uczestników z województwa lubelskiego.
 5. Po części pisemnej zostaną wybrane trzy Najlepsze Szkoły Województwa Lubelskiego. O wyniku zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez reprezentację szkoły.
 6. Wielki finał przeprowadzony będzie w formie ustnej.
 7. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 8. Po przeprowadzeniu części ustnej, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej  i ustnej, na tej podstawie ustala zwycięzców Wielkiego Finału. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych uczestników Finału.