REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących i techników z województwa lubelskiego, zainteresowanych rozwijaniem kompetencji językowych oraz poszerzaniem wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

 

Cele konkursu:

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych młodzieży.
 2. Zainteresowanie  uczniów  kulturą  państw  niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
 3. Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 4. Rozbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz rozwijanie motywacji do samodzielnej, systematycznej pracy nad jego przyswajaniem.
 5. Umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesów.

 

Organizatorzy konkursu

 1. Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej
 2. Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS –WOC
 3. Stowarzyszenie POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

Zasady konkursu

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do dnia 12.02.2016 r. na adres:

e-mail biuro@rectus.edu.pl lub

 

Polsko – Niemieckie Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14 p. 6, 21 – 500 Biała Podlaska

fax. 83 343 14 60

 

 1.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
  1. I etap – szkolny odbędzie się 04.03.2016 r r.
  2. II etap – wielki finał

odbędzie się dnia 15.04.2016 r.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

Sprawozdanie filmowe z przebiegu konkursu będzie umieszczone na stronie internetowej www.interwizja.edu.pl

 

 

 

Organizacja i przebieg konkursu

I ETAP

Pierwszy   etap   konkursu   organizuje  i  przeprowadza   Szkolna  Komisja  Konkursu,  składająca  się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego.

 1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej – testu.
 2. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie otrzymują od organizatorów konkursu jeden egzemplarz testu (wraz z rozwiązaniami) na etap szkolny do powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy.
  1. Test na etap szkolny składa się z testu leksykalno – gramatycznego i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.
  2. Czas trwania eliminacji szkolnych: 60 minut
 3. Test na etap szkolny sprawdza Szkolna Komisja Konkursu.
  1. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Szkolnej Komisji
 4. Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia wraz z protokołem należy nadesłać na adres Polsko – Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 25.03.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Protokół z pieczęcią szkoły i podpisami dyrektora oraz członków Komisji Szkolnej powinien zawierać listę wszystkich uczestników i uzyskaną przez nich ilość punktów.
 5. Przesłane prace weryfikowane są przez organizatora konkursu, który ustala listę 50 uczestników, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów.
 6. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu FINAŁU zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rectus.edu.pl do 28.03.2016 r.

 

 

II ETAP – WIELKI FINAŁ

 

 1. Drugi etap rozegrany będzie w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC w Białej Podlaskiej.
 2. I część przeprowadzona będzie w formie pisemnej
 3. Czas trwania eliminacji pisemnych: 60 minut.
 4. Jury ustala listę laureatów, którzy przechodzą do Wielkiego Finału - dziesięciu    najlepszych   uczestników z województwa lubelskiego.
 5. Po części pisemnej zostaną wybrane trzy Najlepsze Szkoły Województwa Lubelskiego. O wyniku zadecyduje liczba punktów uzyskanych przez reprezentację szkoły.
 6. Wielki finał przeprowadzony będzie w formie ustnej.
 7. W części ustnej sprawdzana będzie praktyczna znajomość języka.
 8. Po przeprowadzeniu części ustnej, jury sumuje liczbę punktów uzyskanych przez finalistów w części pisemnej  i ustnej, na tej podstawie ustala zwycięzców Wielkiego Finału. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych uczestników Finału.

 

 

Nagrody

 

Indywidualne:

I miejsce                   Puchar, Dyplom, nagroda rzeczowa

II miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

III miejsce                 Dyplom, nagroda rzeczowa

IV miejsce                Dyplom, nagroda rzeczowa

V miejsce                 Dyplom, nagroda rzeczowa

VI miejsce                Dyplom, nagroda rzeczowa

VII miejsce               Dyplom, nagroda rzeczowa

VIII miejsce              Dyplom, nagroda rzeczowa

IX miejsce                Dyplom, nagroda rzeczowa

X miejsce                  Dyplom, nagroda rzeczowa

 

Dla szkół:

I miejsce                   Puchar

II miejsce                  Puchar

III miejsce                 Puchar

 

Regulamin dostępny również na stronie internetowej
www.rectus.edu.pl,  www.interwizja.edu.pl