Podyplomowe Studium
Gospodarka Przestrzenna
Katedra Geografii Ekonomicznej


» Bieżące edycje


• Edycja I - trwa nabór;
• Poniższe informacje dotyczą edycji I.

» Czesne

Opłata za semestr studiów wynosi 3 000 zł (II semestry) w terminie do 15 marca i do 15 października 2007.
Czesne obejmuje koszt wydania świadectwa ukończenia studium.» Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie Katedry Geografii Ekonomicznej SGH oraz w Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC w Białej Podlaskiej kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).
Na każdą edycję studium przyjmowanych jest około 30-40 słuchaczy.

Wymagane dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie na studium,
 2. ankieta dotycząca źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH (plik PDF lub plik RTF),
 3. życiorys,
 4. odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej (dyplom magisterski),
 5. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 6. 2 fotografie,
 7. dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr na konto uczelni,
 8. oświadczenie dotyczące ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w studium,
 9. ksero dowodu osobistego (1 i 2 strona),
 10. numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot wniesionej opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione.


» Cel studium

Celem studium jest kształcenie osób posiadających wyższe wykształcenie, zatrudnionych lub planujących podjąć pracę w jednostkach samorządowych i administracji państwowej gminy, powiatu lub województwa.

Zajęcia prowadzone na studium mają przede wszystkim zapoznać słuchaczy z najnowszą wiedzą z zakresu:
 1. Pobudzania przedsiębiorczości w regionie (gminie, powiecie, województwie)
 2. Tworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw
 3. Budowy ogólnej strategii rozwoju gminy, powiatu lub województwa, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania bezrobociu
 4. Finansowania inwestycji samorządowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych.


» Adresaci studium

Studium jest kierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie (magisterskie), zatrudnionych lub pragnących podjąć pracę w jednostkach samorządowych i administracji państwowej gminy, powiatu lub województwa.

» Program studium

Podstawę problematyki studium stanowi blok wykładów obowiązkowych, tworzących niezbędne kompendium zagadnień dotyczących gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego. Ich uzupełnieniem są wykłady do wyboru i seminaria dyplomowe pozwalające na pogłębienie wiadomości w dziedzinach szczególnie interesujących poszczególnych słuchaczy.
W ramach studium proponuje się akcentowanie problemu Kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Specjalizacja ma na celu pogłębienie kwalifikacji osób, które zajmują się inwestycjami w gminie, powiecie lub województwie. Jej ważnym elementem są wykłady na temat metodologii sporządzania głównych dokumentów niezbędnych do przyciągnięcia inwestycji (strategia rozwoju gminy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-ekonomicznych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Program tej specjalizacji ujmuje również procedury ubiegania się o dofinansowanie projektów podnoszących atrakcyjność lokalizacyjną terenu np. z zakresu infrastruktury.

I. Wykłady obowiązkowe (po 14 h):
 1. Gospodarka przestrzenna
 2. Polityka przestrzenna
 3. Regulacje prawne gospodarki przestrzennej
 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim
 5. Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
 6. Polityka strukturalna Unii Europejskiej
 7. Lokalizacja przedsiębiorstw
 8. Negocjacje
 9. Wykłady obowiązkowe odbywają się w trakcie 7 zjazdów i kończą się egzaminem.
II. Wykłady specjalizacyjne (po 8 h) (wg strony internetowej Agencji RECTUS-WOC, WWW.rectus.edu.pl)

Wykłady specjalizacyjne odbywają się w trakcie 4 zjazdów. Każdy z nich kończy się egzaminem.

III. Warsztaty dyplomowe (8 godzin)

Odbywają się w blokach po 2 godziny w trakcie 4 zjazdów, zaliczenie ich następuje poprzez złożenie pracy dyplomowej. Warsztaty dyplomowe prowadzą wyłącznie specjaliści z tytułem naukowym dr.hab.

Bardzo ważnym elementem programu studium jest przygotowanie przez każdego słuchacza pracy dyplomowej (pod kierunkiem specjalisty z danej dziedziny), której przedmiotem będzie rozwiązanie konkretnego problemu, szczególnie ważnego w jego gminie, powiecie lub województwie. Przebieg studiów kończy obrona pracy dyplomowej oraz złożenie przed komisją egzaminacyjną egzaminu końcowego.
Program studium obejmuje łącznie 168 godzin zajęć dydaktycznych, na które składa się 112 godzin wykładów obowiązkowych, 40 godzin wykładów do wyboru, 8 godzin seminarium dyplomowego oraz 8 godzin do dyspozycji kierownika studium.

» Organizacja studium

Studium trwa 2 semestry.
Zajęcia dydaktyczne w ramach studium odbywają się w trakcie 11 zjazdów dwudniowych w soboty i niedziele.
Kierownik studium: prof. dr hab. Jacek Brdulak
Sekretarz studium: dr Dorota Niedziółka (z ramienia SGH Warszawa) i mgr Tadeusz Kucharuk (z ramienia RECTUS-WOC Biała Podlaska)

» Dodatkowe informacje i zapisy:

Katedra Geografii Ekonomicznej
(SGH Warszawa)

ul. Rakowiecka 24
budynek A, pok. 120, 323
02-521 Warszawa

tel.: (022) 564 92 32
mgr Róża Sokołowska

Kontakty e-mailowe:
kge@sgh.waw.pl
jacek.brdulak@sgh.waw.pl
dorota.niedziolka@sgh.waw.pl
Podlaska Agencja Consultingowa
RECTUS-WOC

ul. Warszawska 14, p. 16
21-500 Biała Podlaska

tel./fax (083) 343 14 60

WWW.rectus.edu.pl