WYKŁAD PROF. DR HAB HANSA KAMIŃSKIEGO

Dnia 8 czerwca 2006r miał miejsce wykład Pana Prof. dr hab. Hansa Kaminskiego Dyrektora Instytutu Kształcenia Ekonomicznego oraz Centrum E-lerningu Uniwersytetu w Oldenburgu (Niemcy). Prof. Hans Kaminski jest wybitnym ekspertem w dziedzinie metodyki nauczania ekonomii. Spotkanie zorganizowane było przez Pana Tadeusza Kucharuka Dyrektora Polsko - Niemieckiego Centrum Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej w porozumieniu z Panią dr Joanną Marchel Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz Panem Tadeuszem Łazowskim Starostą Powiatu Bialskiego. Wykład odbył się w sali multimedialnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, przy ul. Leszczynowej 16.

Wstęp do prelekcji Profesora Kaminskiego wygłosił Prof. dr hab. Jacek Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej.

Wygłoszona prelekcja nosiła tytuł „Metodologia i podręczniki nauczania ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości w szkołach średnich”.

Profesor Kaminski w sposób niezwykle obrazowy przedstawił problem nauczania ekonomii w szkole, poruszał kwestie trudności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, braku adekwatności nauczanych treści do potrzeb wiedzy ekonomicznej niezbędnej młodemu człowiekowi dla prawidłowego funkcjonowania jako jednostka ekonomiczno-społeczna podczas zwykłych życiowych czynności np. w czasie dokonywania selekcji zakupów przy ograniczonym budżecie, czy też podejmowania decyzji, co robię wieczorem: wybieram spotkanie z przyjaciółmi, czy też poświęcam czas na naukę. Czynności te wiążą się ściśle z pojęciem kosztu alternatywnego – kosztu decyzji wyboru, kosztu utraconych możliwości. Jest to jedna z wielu przedstawionych w trakcie wykładu analogii zawiłych pojęć ekonomicznych oraz prostych czynności wykonywanych każdego dnia.


Jedynie przez wykorzystywanie w procesie nauczania owych analogii możliwe jest wykształcenie w młodym człowieku umiejętności analitycznego myślenia oraz świadomości istniejących powiązań w procesach społeczno-gospodarczych.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie Pan Janusz Chojnowski Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, oraz przedstawicielka Delegatury Kuratorium w Białej Podlaskiej Pani Anna Wrzosek, przedstawiciele Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej: Naczelnik Wydziału Edukacji Pani dr Joanna Marchel, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Pan Maciej Buczyński, Starosta Bialski Pan Tadeusz Łazowski, Dyrektor WODN w Białej Podlaskiej Pani Jadwiga Romaniuk, Pani Renata Kowal – przedstawicielka WUP w Lublinie oraz nauczyciele i dyrektorzy bialskich szkół średnich.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych „Ekonomia w praktyce” autorstwa Pana prof. dr hab. Hansa Kaminskiego oraz zeszyt ćwiczeń „Zakładamy firmę uczniowską”.