mgr inż. Tadeusz Kucharuk - dyrektor Centrum
Wykształcenie:
Absolwent SGGW Wydział Leśny, Studia podyplomowe WSNS Warszawa, Studium Pedagogiczne Instytut Kształcenia Nauczycieli Lublin, Studium podyplomowe: Funkcjonowanie gospodarki narodowej. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa,Studia podyplomowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem na wspólnym rynku europejskim SGH Warszawa.
Autor projektu Wolny obszar Celny Małaszewicze - Terespol. Mimo blokad administracyjnych i politycznych projekt zaowocował utworzeniem prawie 600 miejsc pracy i wywołał duże zainteresowanie nie tylko w Europie. Autor opracowań i ekspertyz w zakresie infrastruktury celnej i granicznej dla Senatu, Sejmu jak również artykułów w prasie specjalistycznej. Współautor opracowań publikowanych w monografiach i opracowaniach Szkoły Głównej Handlowej. Założyciel Studium Celnego. Prezes PAC "RECTUS-WOC", organu prowadzącego Studium Celne oraz Polsko - Niemiecką Szkołę Przedsiębiorczości
dr inż. Jerzy Małkowski
Wykształcenie:
absolwent Politechniki Warszawskiej i wieloletni pracownik tej Uczelni,
Stypendysta Rządu Szwajcarskiego,
1974-1975 odbył staż naukowy w Eidgenoesische Technische Hochschule w Zurychu
studia podyplomowe:
w Londyn School of Economics
oraz dwukrotnie w Szkole Głównej Handlowej (finanse i bankowość; zarządzanie projektami UE),
Doświadczenie zawodowe:
1981 - 1991 pracuje w Urzędzie Rady Ministrów jako członek kolejnych rządowych zespołów do spraw reformy gospodarczej i doradca reformatorów polskiej gospodarki: prof.Władysława Baki i prof.Zdzisława Sadowskiego
1989 - 1991 doradca Wiceprezesa Rady Ministrów prof.Leszka Balcerowicza
1989 - 1991 równolegle do pracy w Urzędzie Rady Ministrów rzecznik prasowy Głównego Urzędu Statystycznegood 1991 w sferze działalności gospodarczej
1991-1994 dyrektor generalny joint venture firmy Siemens w Warszawie, nadzorujący budowę pierwszej wytwórni cyfrowych central telefonicznych EWSD w Warszawie
1994 - 1997 Doradca Ministra Łączności
od 1994 praca w bankowości:
1994 - 1996 w Polskim Banku Inwestycyjnym (dyrektor Departamentu Podmiotów Gospodarczych i dyrektor Banku)
1996 - 1999 w Powszechnej Kasie Oszczędności BP (dyrektor Biura ds. Klientów Strategicznych, odpowiedzialny za współpracę banku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa),
od 1999 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. - jako Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji programu SAPARD i obecnie jako doradca Prezesa Banku
1995 - 2001 członek rad nadzorczych spółek państwowych i prywatnychWieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - obecnie Prezes Oddziału Warszawskiego, Przewodniczący Sekcji ds. Integracji z Unią Europejską, członek Zarządu Krajowego PTE
Członek grupy roboczej Związku Banków Polskich ds. funduszy strukturalnych UE i ekspert w Parlamentarnym Zespole ds. Absorpcji Funduszy UE
Wykłada i prowadzi seminaria oraz prace magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku (problematyka ekonomiczna w zakresie marketingu politycznego oraz w działalności administracji państwowej)
mgr Magdalena Wodnicka
Wykształcenie:
Magister matematyki specjalność informatyka.
1994-1999Nauka w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie)
1999-2004Studia na Katolckim Uniwesytecie Lubelskim kierunek matematyka – tytuł magistra matematyki, specjalność informatyka z przygotowaniem nauczycielskim
Kursy i szkolenia
szkolenie e-lerningowe "Pozyskiwanie funduszy unijnych dla organizacji pozarządowych"